ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعزیز

ta'ziz

۱. عزیز کردن؛ ارجمند گردانیدن.
۲. بزرگ داشتن.
۳. توانا کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ