ترجمه مقاله

تعریف

ta'rif

۱. معرفی کردن؛ شناساندن.
۲. حقیقت امری یا مطلبی را برای کسی بیان‌ کردن؛ آگاهانیدن؛ فهماندن.

۱. تشریح، توصیف، توضیح، شرح، وصف
۲. آفرین، تمجید، ستایش ≠ تنقید
۳. تمجید کردن، ستودن ≠ انتقاد کردن
۴. شناساندن، معرفی کردن
۵. معرفهبودن ≠ تکبر

شناسانش، شناسه، کران نمود، شناساندن، ستایش

ترجمه مقاله