ترجمه مقاله

تعجیل

ta'jil

شتاب‌ کردن؛ شتافتن؛ عجله ‌کردن.

۱. تبادر، تسریع، سرعت، شتابزدگی، شتاب، عجله
۲. شتاب کردن، شتافتن، عجله کردن

شتاب کردن

ترجمه مقاله