ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعاقب

ta'āqob

عقب هم رفتن؛ از پی هم آمدن؛ دنبال‌ کردن.

۱. پیگیری
۲. تعقیب، دنبال
۳. پیگیری کردن، دنبال کردن ≠ رها کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ