ترجمه مقاله

تظلم

tazallom

۱. ستم کشیدن.
۲. از ظلم کسی شکایت ‌کردن.
۳. دادخواهی.

۱. پناهجویی، دادخواهی، شکایت، شکوائیه، شکوه، فریادخواهی
۲. دادخواستن، دادخواهی کردن، شکایت کردن
۳. ستم کشیدن

ترجمه مقاله