ترجمه مقاله

تطهیر

tathir

۱. پاک‌ کردن؛ پاکیزه ‌کردن.
۲. چیزی را با آب شستن و پاکیزه ساختن.

۱. پاکسازی، پاکی، پاکیزگی، تغسیل، شستشو، طهارت، غسل، وضو
۲. پاک گردانیدن، طاهر کردن ≠ نجس کردن

برشنوم

ترجمه مقاله