ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تضارب

tazārob

یکدیگر را زدن؛ با هم کتک‌کاری ‌کردن؛ زدوخورد کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ