ترجمه مقاله

تصاحب

tasāhob

صاحب شدن؛ چیزی را تصرف ‌کردن.

۱. تصرف، تملک
۲. ضبط
۳. قبض
۴. دستاندازی
۵. غصب
۶. دزدی
۷. اختیار، قدرت
۸. صاحب شدن، مالکشدن

به چنگ آور

ترجمه مقاله