ترجمه مقاله

تشیع

tašayyo'

۱. مذهب شیعه داشتن.
۲. (اسم) = شیعه

۱. شیعه
۲. شیعهمذهب
۳. پیرو بودن
۴. پیروی کردن، متابعت کردن

ترجمه مقاله