ترجمه مقاله

تشکیک

taškik

در شک‌وگمان انداختن؛ شک آوردن.

۱. تردید، شبهه، شک، ظن، گمان ≠ یقین
۲. به شبهه افکندن، به شکانداختن، شک آوردن ≠ یقین کردن

ترجمه مقاله