ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تشکک

tašakkok

به شک افتادن؛ شک‌ کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ