ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تشوق

tašavvoq

اظهار اشتیاق ‌کردن؛ شوق شدید ظاهر ساختن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ