ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تشنج

tašannoj

۱. در‌هم‌کشیده شدن؛ ترنجیده شدن.
۲. کشیده شدن اعضای بدن؛ ترنجیدگی.
۳. (پزشکی) انقباضات غیر ارادی عضلات که ناشی از تحریکات غیرعادی مغز است و گاه باعث بیهوشی می‌شود.

۱. جنبش، لرزه ≠ سکون
۲. بحران، تنش، ناآرامی ≠ آرامش
۳. ترنجیده شدن

ناآرامی، لرزش، تنش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ