ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسهیل

tashil

سهل کردن؛ آسان کردن.

۱. آسانسازی، سادهسازی ≠ مشکلآفرینی، مشکلسازی
۲. آسان کردن، ساده کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ