ترجمه مقاله

تس

tos

۱. بادی که بی‌صدا از مقعد خارج شود.
۲. تف؛ خیو.

ترجمه مقاله