ترجمه مقاله

تزیین

tazy(')in

زینت دادن؛ زیور کردن؛ آراستن.

۱. آذین، آرایش، زیب، زینت، زیور
۲. آراستن، زینت دادن

آذین، فرآویز کردن

ترجمه مقاله