ترجمه مقاله

تزوج

tazavvoj

۱. جفت شدن.
۲. ازدواج کردن.
۳. زناشویی.

ترجمه مقاله