ترجمه مقاله

تزلزل

tazalzol

۱. لرزیدن؛ جنبش؛ جنبیدن.
۲. [مجاز] سست شدن.
۳. اضطراب.

۱. ارتعاش، تکان، جنبش، لرزش، لرزه
۲. بیثباتی، سستی، نااستواری ≠ استواری
۳. اضطراب، بیتابی بیثبات شدن، سست شدن
۴. جنبیدن، لرزیدن

ترجمه مقاله