ترجمه مقاله

تزاید

tazāyod

۱. زیاد شدن؛ افزون شدن.
۲. افزونی؛ افزایش.

۱. ازدیاد، افزایش، فزونی ≠ تقلیل، کاهش
۲. افزایش یافتن، افزونشدن، زیاد شدن ≠ تقلیل یافتن، کاهش یافتن

ترجمه مقاله