ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزاحم

tazāhom

۱. انبوهی کردن.
۲. گرد آمدن مردم در یک جا و به هم فشار آوردن.

۱. تصدیع، دردسر، مزاحمت
۲. ازدحام، شلوغی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ