ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تریو

taryu

قطعۀ موسیقی که برای سه ساز یا سه نوازنده ساخته شده باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ