ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تریاکی

ta(e)r[i]yāki

۱. کسی که عادت به کشیدن یا خوردن تریاک دارد.
۲. به رنگ تریاک؛ قهوه‌ای تیره.

۱. افیونی، معتاد، وافوری ≠ سالم، غیرمعتاد
۲. بهرنگ تریاک، تریاکگون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ