ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تریاق

ta(e)r[i]yāq

ترکیبی از داروهای مسکّن و مخدّر که در طبّ قدیم به‌عنوان ضد درد و ضد سم به کار می‌رفته؛ پادزهر؛ پازهر؛ داروی ضد زهر؛ تریاک: ◻︎ هرغمی را فرجی هست ولیکن ترسم / پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید (سعدی۲: ۴۴۶).
⟨ تریاق فاروق: (پزشکی) [قدیمی] نوع اعلای تریاق.

افیون، پادزهر، پازهر، تریاک، ضدزهر، نوشدارو ≠ زهر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ