ترجمه مقاله

تری

۱. تازگی، رطوبت، طراوت ≠ خشکی، پژمردگی، پلاسیدگی
۲. طراوت، شادابی

ترجمه مقاله