ترجمه مقاله

ترکان

tarkān

عنوانی برای زنان؛ بانو؛ بی‌بی؛ خاتون؛ بیگم؛ ارجمند: ◻︎ کار ترکان است نی تَرکان برو / جای تَرکان هست خانه، خانه شو (مولوی: ۸۲۶).

ترجمه مقاله