ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تروریسم

terorism

روش کسانی که آدم‌کشی و تهدید مردم و ایجاد خوف و وحشت را به هر‌طریقی که باشد برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود از قبیل تغییر حکومت یا در دست گرفتن زمام امور به کار می‌گیرند.

۱. آدمکشی
۲. وحشتپراکنی، وحشتگرایی

دهشت افکن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ