ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترور

teror

اقدام ازپیش‌طراحی‌شده برای کشتن مخالفان و یا ایجاد رعب و وحشت در میان مردم.

۱. آدمکشی، قتل،
۲. وحشت، خوف، هراس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ