ترجمه مقاله

ترن

teran

واگن‌های مسافری یا باری که روی خط آهن حرکت می‌کنند؛ قطار.

قطار

ترجمه مقاله