ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترقی

taraqqi

۱. بر شدن؛ بالا رفتن؛ بلند شدن.
۲. به درجۀ بلند رسیدن.

۱. ارتقا، اعتلا، پیشرفت، پیشروی، ترفیع، تعالی ≠ تنزل، پسرفت
۲. رونق، توسعه ≠ تنزل
۳. رشد، برکشی

پی شرفت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ