ترجمه مقاله

ترفیع

tarfi'

۱. بلند کردن؛ بالا بردن؛ برداشتن.
۲. بالا بردن مقام و رتبه.
۳. ارتقای مقام و رتبه یافتن.

ارتقا، برکشی، پیشرفت، ترقی

ترجمه مقاله