ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترساندن

tarsāndan

بیم دادن؛ کسی را دچار ترس و بیم کردن.

۱. ارعاب، تخویف، تهدید
۲. به وحشت انداختن، متوحش ساختن، بیمناک کردن، مرعوب ساختن، ترسانیدن، ترسدادن، مرعوب ساختن، هراساندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ