ترجمه مقاله

تربیت

tarbiyat

۱. پروردن؛ پروراندن؛ پرورش دادن.
۲. ادب و اخلاق به کسی یاد دادن.

۱. پرورش، تادیب، تعلیم، تهذیب،
۲. فرهنگ، فرهیختگی، نزاکت
۳. پروراندن، پروردن، پرورش دادن

پرورش، فرهیختن

ترجمه مقاله