ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترافیک

terāfik

۱. عبورومرور وسایل نقلیه؛ حمل‌ونقل.
۲. انبوهی وسایل نقلیه در خیابان و جاده که در امر عبورومرور اختلال ایجاد می‌کند.

۱. ازدحام، راهبندان
۲. عبورومرور

شدامد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ