ترجمه مقاله

ترازنامه

tarāznāme

سیاهه‌ای که بنگاه‌ها در آخر سال می‌نویسند و دارایی و بدهی خود را در آن معین می‌کنند؛ بیلان.

بیلان، عملکرد

ترجمه مقاله