ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراجع

tarājo'

۱. به‌عقب برگشتن؛ بازگشتن.
۲. برگشتن به جای خود.
۳. در کاری یا امری به یکدیگر مراجعه و گفتگو کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ