ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تذکیر

tazkir

۱. به یاد آوردن.
۲. یاد دادن.
۳. پند دادن.
۴. [مقابلِ تٲنیث] مذکر ساختن یک کلمۀ عربی.

۱. اندرز، پند، پنددهی، تذکر، خطابه، ذکر، صلاحگویی، موعظه، نصح، نصیحت، وعظ، یادکرد
۲. پند دادن، نصیحت کردن، اندرز دادن
۳. یادآوری کردن
۴. موعظه کردن، وعظ کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ