ترجمه مقاله

تدین

tadayyon

۱. دین ‌داشتن.
۲. دین‌دار شدن؛ متدین شدن.
۳. دین‌داری.

۱. پارسایی، تقدس، تقوا، تورع، خداترسی، دیانت، دینباوری، دینداری، دینورزی،
۲. دیندار بودن، متدینبودن ≠ ناپارسایی

ترجمه مقاله