ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدرج

tadarroj

۱. کم‌کم و آهسته‌آهسته پیش رفتن؛ پایه‌پایه نزدیک شدن.
۲. اندک‌اندک به سوی چیزی رفتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ