ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تداعی

tadā'i

۱. (روان‌شناسی) اصل یا حالتی که افکار و اندیشه‌ها و عواطف و سرگذشت‌ها چنان به هم مربوط می‌شوند که یکی پس از دیگری در ذهن پدیدار می‌شوند؛ تسلسل افکار؛ تسلسل خواطر.
۲. [قدیمی] یکدیگر را خواندن و گرد آمدن.
۳. به یاد آوردن.
⟨ تداعی معانی: از یک معنی به معنی دیگر پی بردن؛ به یاد آوردن یک معنی توسط معنی دیگر.

۱. فراخوانش، همخوانش، یادآوری، بهخاطرآوری
۲. یکدیگر را (فرا)خواندن ≠ تدافع
۳. به خاطر آوردن، به یادآوردن

بیاد آوردن، یاد آور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ