ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخنیق

taxniq

۱. خفه کردن؛ فشار دادن گلوی جانداری تا خفه شود.
۲. (ادبی) در عروض، انداختن میم مفاعیلن که فاعیلن بشود و به‌جای آن مفعولن بگذارند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ