ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخماق

toxmāq

تکۀ چوب سنگین دسته‌دار که با آن کلوخ یا چیز دیگر می‌کوبند؛ کلوخ‌کوب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ