ترجمه مقاله

تخلیه

taxliye

۱. خالی کردن؛ تهی ساختن.
۲. رها کردن؛ واگذاشتن.

۱. تهی ساختن، خالی کردن
۲. تهیسازی
۳. تهی، خالی
۴. اخراج، پاکسازی
۵. خالیسازی

تهی سازی، تهی کردن

ترجمه مقاله