ترجمه مقاله

تخس

tax[a]s

۱. تفس؛ گرمی؛ حرارت.
۲. تپش دل از غم و رنج.

خودسر، سرکش، لجوج، نافرمان، یکدنده ≠ حرفشنو

ترجمه مقاله