ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحویل دادن

واسپردن، واگذاشتن، باز دادن، دادن، سپردن، بازگردانیدن، برگردانیدن

دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ