ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحول

tahavvol

۱. برگشتن از حالی به حال دیگر؛ منقلب شدن؛ دگرگون شدن.
۲. دگرگون شدن اوضاع.
۳. جابه‌جا شدن.

۱. استحاله، انقلاب، تبدل، تبدیل، تصریف، تطور، تغیر، تغییر، دگرگونی، گردش
۲. گرویدن، گشتن
۳. تغییریافتن، دگرگون شدن، متحول شدن

دگردیسی، دگرگون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ