ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحلم

tahallom

۱. حلم ورزیدن.
۲. به تکلف بردباری کردن.

۱. بردباری، حلمورزی
۲. خواب دیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ