ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحصیل کردن

۱. اکتساب کردن، به دست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن
۲. درآوردن، عایدی داشتن، مداخلداشتن، درآمد داشتن
۳. دانش اندوختن، درسخواندن
۴. سواد آموختن، سواددار شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ