ترجمه مقاله

تحصیل

tahsil

۱. حاصل کردن؛ فراهم آوردن؛ به‌دست آوردن.
۲. درس خواندن؛ دانش آموختن.

۱. آموزش، دانشآموزی، دانشاندوزی، دانشجویی، فراگیری، کسب
۲. درس خواندن، دانش اندوختن،
۳. تامین، تدارک، تملک، تهیه، حصول، دستیابی
۴. اکتساب، جمعآوری، گردآوری ≠ تدریس

اندوختن، یاد گیری، به دست آوردن

ترجمه مقاله