ترجمه مقاله

تحسین

tahsin

۱. به نیکویی نسبت دادن؛ نیک شمردن.
۲. آفرین گفتن.

۱. آفرینخوانی، تعریف، تمجید، ثنا، ستایش، مدح، مدیحه
۲. آفرین، مرحبا
۳. اعجاب
۴. آفرین گفتن
۵. ستایش کردن، ستودن
۶. نیک شمردن ≠ تنقید، انتقاد، تفبیح

نکوداشت، آفرین گفتن، ستودن، ستایش کردن

ترجمه مقاله