ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحدیق

tahdiq

۱. نظر دوختن به چیزی؛ خیره نگریستن؛ تیز نگریستن.
۲. احاطه کردن؛ گرداگرد کسی یا چیزی را گرفتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ